Equip de coordinació nivell/etapa

EQUIP DE COORDINACIÓ

Aquest equip està integrat per la coordinadora pedagògica, la cap d'estudis, els coordinadors/es de nivell o cicle i, si s'escau, el coordinador de l'equip d'orientació i suport. L’equip de coordinació és una ampliació de l’Equip Directiu atesa la magnitud del centre: actualment formen part de l’institut 17 grups ESO, 3 grups Batxillerat i 12 grups Cicles Formatius. La figura del Coordinador/a de nivell és una peça fonamental en l'organització de l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, ja que la seva tasca de gestió ofereix un pont entre les Tutories/equips docents i la Direcció del centre. Cada setmana l'equip de coordinació es reuneix per tal de resoldre diferents qüestions pedagògiques i gestionar activitats, sortides i projectes, entre d'altres. Les competències de l'Equip de coordinació són:

Elaborar:

 • Directrius generals per a l'elaboració de documents de centre com PEC, NOFC, PGAC, MA i les seves modificacions.
 • La proposta d'organització de l'orientació escolar del pla d'acció tutorial i del pla de formació del professorat.
 • Sota la supervisió de Coordinació Pedagògica, la realització de les activitats de perfeccionament del professorat d'acord amb el pla de formació.
 • La proposta per a realitzar les adaptacions curriculars adequades a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Proposar al claustre de professors/es:

 • Els criteris de confecció de grups i qüestions relacionades amb el currículum perquè sigui aprovat.
 • Planificació general de les sessions d'avaluació d'acord amb Cap d’estudis.
 • El pla per avaluar la PGAC i la MA.

Gestionar:

 • Les reunions d'equip docent de professorat d'un nivell o cicle. El coordinador/a és el president de l'equip docent i fa les convocatòries i les actes de les reunions corresponents.
 • La supervisió de les tutories, com a suport del tutor/a del nivell coordinat.
 • L'organització de les llistes d’alumnat , tenint en compte la religió, l’ATD i els desdoblaments
 • La supervisió i seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials, sota la supervisió de l'equip d'Orientació.
 • La pertinença a la Comissió a la Diversitat (CAD)
 • L'organització dels grups d'alumnes de les matèries optatives.
 • L'organització de sortides generals (tutoria, final de curs, viatges...) Gestió d’autocars, de professorat acompanyant, de professorat de guàrdia i altres aspectes relacionats.
 • La supervisió de les sortides de nivell dels departaments per trimestre.
 • L'organització de colònies i els Treballs de Síntesi (organització, grups de treball, dossier i avaluació)
 • La supervisió de les hores de tutoria amb talleristes, activitats o monitors pertinents.
 • La supervisió dels projectes del nivell. Organització de tasques de l'equip (Objectius, metodologia, activitats, avaluació, temporització i memòria).
 • El seguiment de la Disciplina, com a suport de Cap d'Estudis.
 • La coordinació amb Serveis Socials: seguiment de casos i absentisme.

El Treball en Equip és un dels punts forts del nostre centre. Entre tots i totes treballem per una educació qualitativa, equitativa i amb valors.

COORDINACIÓ CF

Josep Escrivà

COORDINACIÓ BTX

Núria Domènech

COORDINACIÓ 4t ESO

Cristina Fernández

COORDINACIÓ 3r ESO

Montserrat Cano Sánchez

COORDINACIÓ 2n ESO

Xavier Belenguer Bermejo

COORDINACIÓ 1r ESO

Carmina Rodriguez Lara