Documents de Centre

La missió del nostre centre és educar i formar en els diferents nivells educatius per tal que s’acompleixin els objectius de cadascuna de las etapes educatives amb la finalitat que els seus alumnes siguin ciutadans/es responsables, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn, i també competents en les habilitats socials i personals, la qual cosa els permetrà, d’una  banda  incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i de l’altra integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per tal d’obtenir el més alt rendiment possible de l’alumnat, caldrà adaptar la metodologia educativa a les condicions que aquest presenti.

En aquesta secció del web, trobareu tots els documents de centre.

DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE

DOCUMENTS DE CENTRE

Application pdf Projecte Educatiu de Centre (PEC). En actualització

Application pdf Programació General Anual de Centre (PGAC)

Application pdf Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC). En actualització

Application pdf Pla d'Acció Tutorial (PAT). En actualització

Application pdf Pla d'Acollida (PA). En actualització

Application pdf Pla Lingüístic de Centre (PLC). En actualització

Application pdf Pla d'Emergència (PE). En actualització

Application pdf Protocol Programa Salut i Escola (PSE). En actualització

Application pdf Protocol detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals. (Departament d'Ensenyament)

Application pdf Programa d'Informació i Orientació (PIO)

CARPETES DE TUTORIA INICIAL

 
Application pdf Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). Properament Application pdf Cicles Formatius (CF). Properament
Application pdf Batxillerat (BTX). Properament Application pdf Curs Accés CFGS (CAS). Properament
   
FORMULARIS D'AUTORITZACIONS  
Application pdf De les famílies per a sortides escolars Application pdf De sortida del centre a les hores d'esbarjo (BTX i CFGM)
Application pdf General de sortides Application pdf Drets d'imatge (menors d'edat)
Application pdf Per marxar del centre les darreres hores (postobligatòria) Application pdf Drets d'imatge (majors d'edat)
   
FORMULARIS DE NORMATIVA  
Application pdf Carta de compromís educatiu Application pdf Contracte didàctico-comportamental (+16 anys)
Application pdf Ús de serveis de recursos digitals (-14 anys) Application pdf Aparells d'electrònica de consum
Application pdf Ús de serveis de recursos digitals (+14 anys)  
   
ORIENTACIÓ  
Application pdf Tutoria i orientació a l'ESO  

DOSSIERS DELS TREBALLS DE SÍNTESI A L'ESO

  • Properament

Al centre

1r ESO

2n ESO

FOOD FOR THOUGHT L'alimentació al FFG (Treball per Projectes)

  TEMES   MATERIALS I ACTIVITATS D'APRENENTAGE
1. Trastorns alimentaris  
  Ana y Oscar  
2. La dieta mediterrània versus l'oriental  
3. Els vegans, vegetarians i d'altres  
  El Parc a casa  
4. Què menges?  
  Alimentació i vida sana    
5. El menjar ràpid    
  Super size me (Trailer)    
6. L'èxit dels concursos de cuina    
  Masterchef (Trailer)    

3r ESO

PLA ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SERVEI EDUCATIU (PMQCE)

Presentació