Currículum Batxillerat

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna, les matèries comunes, i una part diversificada, les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca. A més, l'alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.

Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida. L'horari s'ha de completar amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d'altres modalitats o optatives.

L'alumnat matriculat en centres ordinaris pot cursar un màxim de dues matèries de modalitat de segon curs a través del batxillerat a distància, si el seu centre no l'ofereix. Pel que fa a les matèries de primer curs, aquesta possibilitat només es pot demanar en cas que les matèries tinguin continuïtat en el segon curs i que el centre no les pugui oferir per motius organitzatius.

 

Treball de recerca

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació, que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

Application pdf Pautes i organització del Treball de Recerca de 2n de batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat