Orientació Educativa

Departament didàctic

Qui som ?

El seminari d'Orientació educativa té per objectiu l'assessorament educatiu dels Equips docents de l'ESO, la col.laboració amb els tutors, i l'orientació als alumnes i les seves famílies.

També atenem de forma directa als grups d'alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge,  alumnes amb necessitats educatives especials ( en les àrees instrumentals : matemàtiques, català i castellà )  i impartim crèdits de la nostra especialitat ( Taller de Mediació  a 3r d' ESO ).

El seminari el formem dues especialistes : Sandra Ruiz i Carme Torrents. Cadascuna de nosaltes atèn els alumnes d'un cicle de l'ESO. Així durant el curs 19/20 la Sandra atèn els alumnes de 2n d'ESO i 3r d' ESO i la Carme els alumnes de 1r i 4t d 'ESO

Assistim a tots els equips docents del nivell al que estem adscrites i col.laborem estretament amb tutors-es i professor-es.

El Seminari d'Orientació Educativa s'encarrega també de coordinar el Programa de Mediació Escolar, que tenim implantat al Centre des de fa 12 anys,  i dur a terme les Mediacions necessàries per solucionar els Conflictes interpersonals que es donen en el centre,  creant entre els nostres alumnes la cultura de Ressolució Alternativa i Pacífica de Conflictes.

Aquest curs també hem començat ha coordinar i elaborar els diferents Protocols de Prevenció, detecció i intervenció  en  els casos de : Assetjament i ciberassatjament, Maltractament i abusos, Consum de drogues i Conductes d'odi i discriminació.

El Seminari es coordina setmanalment amb el representant de l'EAP ( Equip d'Assesorament Psicopedagògic ) i pren les decisicons i planifica les accions necessàries,  per atendre adequadament els alumnes que presenten Necessitats educatives especials.

També ens coordinem de forma periòdica amb d'altres serveis externs com: serveis Socials, serveis Psicopedagògics i serveis de Salut.

Sandra Ruiz Mora
Carmen Torrents

Matemàtiques 1r d'ESO ATD

Aquest curs la Carme Torrents atèn els alumnes que fan 1r d'ESO al grup d'ATD de matemàtiques- Són un total de 15 nois i noies que necessiten una adaptació curricular donades les seves dificultats d'aprenentatge. Es segueix el mateix llibre de 1r d'ESO de l'editoral Barcanova, però s'adapten alguns exercicis i per les explicacions s'utilitzen recursos metodològics adequats a les dificultats d'aprenentatge dels alumnes.
 

Lengua y literatura Castellana 2n ESO ATD

MEDIACIÓ: Resolució alternativa de conflictes

Matèria optativa de 3r d' ESO destinada a que els alumnes practiquin tècniques de gestió de conflictes i valorin el conflicte com una oportunitat de canviar en positiu. Es parlarà de la cultura de la pau, del respecte per les altres cultures diferents a la nostra i de com hem d'afrontar els reptes de la nova societat multicultural.

Llengua i literatura catalana 1r ESO ATD

PLa docent de la matèria de llengua i literatura catalanes adreçada als alumnes de 1r de la ESO que tenen adaptacions curriculars grupals i /o que segueixen un Programa intensiu de Millora ( PIM )

Llengua i literatura Catalana 2n ESO ATD

Pla docent de la matèria de llengua i literatura catalana de 2n A. Adreçada als alumnes que segueixen el Pla intensiu de Millora ( PIM ).