Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial (PACFGM 2017)

ds., 06/05/2017 - 08:15

El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. 

L'objectiu de la prova és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti.

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2017).

Les persones que tinguin la titulació que permeti l'accés directe no es poden inscriure a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Tampoc s'hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), o un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Les persones que ja hagin superat la prova d'accés amb anterioritat poden tornar-s'hi a inscriure (si no han aconseguit cap dels requisits d'accés directe). 

CALENDARI

 • Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
 • Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
 • Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d'abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 25 d'abril de 2017
 • Presentació de la documentació complementària al centre: del 26 al 28 d’abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 2 de maig de 2017
 • Prova: 10 de maig de 2017
  • 15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
  • 18:00 h Descans
  • 18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica
 • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de maig de 2017
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 2017 (en horari d’atenció al públic)
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 25 de maig de 2017

LA PROVA AL NOSTRE CENTRE

Organització

Material

 

  + informació (Departament d'Ensenyament)